DİJİTAL HİZMET VERGİSİ, KONAKLAMA VERGİSİ VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İHDAS EDİLDİ

 

7194 sayılı DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile aşağıdaki konularda özetle aşağıdaki şu düzenlemeler yapıldı.

"Özel Sirkülerin Tamamı İçin TIKLAYINIZ

⎯“Dijital Hizmet Vergisi” getirildi.

⎯Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile “Değerli Konut Vergisi” ihdas edildi.

⎯Yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra %2 oranında uygulanmak üzere

“Konaklama Vergisi” getirildi.

⎯GVK madde 18 kapsamındaki serbest meslek kazançlarında istisna uygulamasına 500.000 TL sınırı getirildi.⎯İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmamasıve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklindeyapılması gelir vergisinden istisna edildi.

⎯Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemenin kapsamıdaraltılarak sadece Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol spor dallarının en üstliglerinde görev alanlar hariç) gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. 

⎯Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmının ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

⎯Ticari kazanc ın ve serbest meslek kazancının tespitinde binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’inin indirilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı. 

⎯Ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek  otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının gider yazılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

⎯1.1.2020 tarihinden itibaren elde edilen tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş yıllık 500.000 TL’yi aşan ücret gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi zorunluluğu getirildi.

⎯Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapma zorunluluğu getirildi.

⎯Gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılarak dilim sayısı arttırıldı ve 500.000 TL üzerindeki kazançlar için vergi oranı 2019 yılında elde edilen kazançlara da uygulanmak üzere %40 olarak belirlendi.

- 1/1/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine ise bu değişiklik öncesi tarife uygulanacaktır. 

⎯Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini konusunda düzenleme yapıldı.