KURUMSAL - Kurullar - Etik Kuruklu

ETİK KURULUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
 

ETİK KURUL:13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi uyarınca oda bünyesinde bir Etik Kurul oluşturulması zorunludur. Kurul en az 3 kişiden teşekkül eder. Kurulun görevleri şunlardır:

1.Odanın internet sitesinde, Etik Komisyonu tanıtıcı bir bölümün yer almasını sağlamak,

2.Etik Komisyon Faaliyet Raporu hazırlayarak, müteakip yılın Ocak Ayı sonuna kadar internet sitesinde yayınlamak,

3.Meslek mensuplarına, oda çalışmalarına, yönetim-denetim ve disiplin kurulu üyelerine, etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitim sağlamak,

4."Etik Liderlik" misyonunu üstlenerek, etik iletişim kanalları oluşturmak,

5.Etik ilke ve değerlere uyumu gözetmek ve rehberlik etmek,

6.5176 sayılı Yasa kapsamına girenler için, gelir ile bağdaşmayan yaşantıyı izlemek,

7.Personel özlük dosyasına konmak üzere "Etik Sözleşme İmzalatmak",

8. Etik kurallara aykırılıkla ilgili olarak, 5176 Sayılı Yasa kapsamındaki başvuruların ön incelemesini yaparak, Disiplin Kurulunca değerlendirilmesini sağlamak.
 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

 

BALIKESİR SMMMO – ETİK KURUL - SİRKÜLER -1-

 

“ Toplumsal ve mesleki sorumluluğumuz: Etik”

Muhasebe meslek mensupları için beş temel etik ilke:

(1) Dürüstlük =  Mesleki ve iş ilişkilerinin tamamında dürüst, açık, doğru ve güvenilir olmak.

(2) Tarafsızlık = Önyargıların, çıkar çatışmalarının veya baş­kalarının nüfuzlarını kötüye kullanarak meslek veya işle ilgili mesleki yargılarını etkilemesine izin vermemek.

(3) Mesleki yeterlik ve özen:

(*) Güncel teknik ve mesleki standartlar ile mevzuata uygun olarak, bir müşteri veya işvereninin yeterli mesleki hizmetleri almalarını temin edecek mesleki bilgi ve beceriyi elde etmek ve korumak,

(**) Uygulamadaki teknik ve mesleki standartlara uygun bir şekilde ve özen içinde hareket etmek.

(4) Sır saklama = Mesleğin icrası sırasında elde edilen bilgile­rin gizliliğine riayet etmek.

(5) Mesleğe uygun davranış = İlgili yasa ve düzenlemelere uy­mak ve muhasebe mesleğinin itibarını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınmak. Haksız rekabet yapmamak, mesleki sorumluluk ve bağımsızlık.