BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ VEREN BAĞIMSIZ DENETÇİ VEYA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU DENETİMİNDE STAJ KONULU 2015/1 SAYLI GENELGE
Ankara, 13.08.2015
Sayı :2015 / 1723
Konu : Bağımsız Denetim Hizmeti Veren Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetiminde Staj
GENELGE-2015 /1
 
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI' NA
 
6 Ağustos 2015 tarihli Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yönetim Kurulu toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde; yapılacak bağımsız denetime ilişkin olarak bağımsız denetim hizmeti veren bağımsız denetim kuruluşu veya denetçi (SMMM - YMM) denetiminde staj yapılması talebi ile Merkezimize yapılan başvurular değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1. Denetim kuruluşu veya denetçi ile denetlenen işletme arasında finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler dâhil olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş bir kıstasa uyumlu olup olmadığı hususunda kullanıcılara Türkiye Denetim Standartları (TDS) çerçevesinde güvence sağlayacak bir denetim raporu düzenlenmesi amacı ile yazılı olarak denetim sözleşmesi (İlgili mevzuat ekinde yer alan sözleşme formatına göre) düzenlenmiş olmalıdır.
 
2. Sözleşmede, denetim hizmeti dışında başka bir hizmet verilmemelidir.
 
3. Denetim sözleşmesi, 6102 sayılı Kanun (TTK) uyarınca denetim kuruluşunun ya da denetçinin seçildiği hesap dönemi için yapılmalıdır.
4. Bağımsız denetim hizmeti veren bağımsız denetim kuruluşu veya denetçi (SMMM-YMM) denetiminde staj yapılabilmesi için sözleşmenin asgari olarak aşağıdaki hususları içermesi gereklidir.
 
a. Sözleşmenin dayanağını teşkil eden genel kurul kararı veya mahkeme kararının tarih ve sayısı, (Başvuru sırasında; varsa genel kurul kararının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi veya mahkeme kararının bir örneği staj dosyasına eklenmek üzere odaya sunulacaktır.)
 
b. Denetimin Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütüleceği ve tamamlanacağı hususuna yer veren hüküm,
 
c. Denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, doküman ve diğer bilgilere sınırsız bir şekilde erişimin sağlanacağına yer veren hüküm,
 
d. Denetim ekibinde yer alan denetçilerin, yedekleri de dahil olmak üzere isim ve unvanları, öngörülen çalışma süreleri ve her biri için uygun görülen ücret tutarının ayrıntılı dökümü ile toplam denetim ücreti,
 
e. Sorumlu denetçi ve yedeğinin denetim raporunu denetim kuruluşu adına imzalamaya yetkili olduğuna ilişkin hüküm,
 
f. Denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile raporun teslim tarihi,
 
5. Bağımsız denetim yapılan kuruluşta sözleşmeye bağlı olarak en fazla bir kişi staj yapabilir
 
6. Staja onay verecek meslek mensubu; denetim kuruluşu adına imzalamaya yetkili olan sorumlu denetçi veya yedeği olmalıdır.
 
7. Bağımız denetim hizmeti verilen kuruluşta, ilk defa staja başlayacak aday meslek mensubunun stajı, bağımsız denetim sözleşmesinin düzenlenme tarihinden sonraki staja başlama döneminde itibaren başlar, sözleşmenin kapsadığı hesap dönemi ile sınırlıdır. Bu sürenin bitiminde, yeni hesap dönemi için yapılacak sözleşme hesap döneminin tamamını kapsar.
 
Denetim kuruluşu veya denetçi ile denetlenen işletme arasında yapılan denetim sözleşmelerine bağlı olarak meslek mensubu denetiminde yapılacak staj başvurularının değerlendirilmesinde aranan koşullar yukarıda belirlenmiş ve uygulanması için Genelge ile Oda, TESMER Şubelerine bildirilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
Nail SANLI Rıfat T. NALBANTOĞLU
Merkez Başkanı Merkez Sekreteri
Kategorideki Diğer Başlıklar

TESMER 8.MERKEZ KURULU STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ
STAJA BAŞLAMA SINAVI ON LİNE HAZIRLIK KURSU
STAJA BAŞLAMA SINAVINI KAZANAN STAJYERLERDEN İSTENEN EVRAK LİSTESİ
STAJA GİRİŞ SINAVINA İLK DEFA BAŞVURANLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
KURSLARIN STAJDAN SAYILMASI HAKKINDA
SMMM SINAVINA İLK DEFA GİRECEKLER İÇİN
SMMMYE GEÇİŞ SINAVLARI HAKKINDA